New to Science

Big Thicket New Species to Science

Crayfish

 1. Fallicambarus kountzeae

Dragonflies

 1. Cordulegaster sarracenia

Macro Fungi (Mushrooms)

 1. Russula texensis
 2. Megacollybia tesensis
 3. Boletus Roodyi
 4. Cortinarius lewisii
 5. Cantharellus guineensis
 6. Cantharellus mikemboensis
 7. Cantharellus pseudomiomboensis
 8. Cantharellus stramineus

Micro Fungi (Pyrenomycetous Fungi)

 1. Neochaetosphaerella thaxteriospora
 2. Hypoxylon confertisilvae
 3. Hypoxylon ilicinum
 4. Hypoxylon meridionale
 5. Hypoxylon minicroceum
 6. Hypoxylon rolingii
 7. Diatrype caryae
 8. Diatrype ilicina